Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je meer informatie over de algemene voorwaarden van Because.eu (aansprakelijkheid, respect voor het privéleven en bescherming van het auteursrecht).
 

Aansprakelijkheid

Met de website Because.eu (hierna "de site" genoemd) streeft de Koning Boudewijnstichting (hierna "de KBS" genoemd) een doelstelling van algemeen belang na, namelijk het publiek transparante informatie verstrekken over verenigingen en stichtingen in België, zonder enig commercieel oogmerk.

Een deel van de informatie op de site is afkomstig van derden. De betrokken organisatie kan deze gegevens raadplegen en wijzigen, met uitzondering van financiële gegevens. Zij kan ook te allen tijde zelf ingevoerde informatie wijzigen. Op de site wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen informatie uit officiële bronnen en informatie die door de organisatie zelf is gewijzigd. De KBS bouwt op een vertrouwensrelatie met de organisaties en gaat ervan uit dat de door de organisaties zelf verstrekte gegevens het meest betrouwbaar zijn. Sommige gegevens kunnen echter onvolledig, foutief of verouderd zijn. De KBS kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De KBS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik en downloaden van bestanden van de site.

De site bevat links naar sites van derden of organisaties. De KBS heeft geen controle over de aard, volledigheid of juistheid van de informatie op deze sites. Evenmin kan zij verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van sites waarnaar haar eigen site linkt. De KBS heeft geen zeggenschap over de personen die een link plaatsen naar de Because site. De aanwezigheid van een dergelijke link op een andere site impliceert dan ook niet dat de KBS de site in kwestie goedkeurt of aanbeveelt.

 

Respect voor privacy

Door uw profiel op Because.eu in te vullen, verstrekt u vrijwillig gegevens over uw organisatie, uzelf en andere mensen in uw organisatie. Uw bevestigt dat u toestemming hebt om deze gegevens te publiceren. De site leeft de RGPD-wet en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens nauwgezet na.

De site staat open voor samenwerking en informatie-uitwisseling met derden in het kader van projecten van algemeen belang. De gegevens die u verstrekt via of na registratie worden echter in geen geval doorgegeven aan commerciële organisaties of derden voor commerciële doeleinden. Bij het verstrekken van gegevens aan derden zal de KBS steeds eisen dat de gegevens op een transparante en respectvolle manier worden behandeld, zowel met betrekking tot de gegevens zelf als met betrekking tot de organisatie die de informatie heeft verstrekt.

De site kan anoniem geraadpleegd worden: bezoekers wordt niet gevraagd om individuele identificatiegegevens te verstrekken. De KBS maakt gebruik van meetsoftware om na te gaan welke pagina's het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkeren, enzovoort, maar zonder dat bezoekers individueel geïdentificeerd worden. Deze anonieme gegevens worden uitsluitend gebruikt om de inhoud van de site te verbeteren.
U hebt altijd het recht uw gegevens in te kijken en te verwijderen en eventuele fouten te corrigeren door in te loggen op uw profiel met uw inloggegevens.


 

Auteursrechtelijke bescherming

Alle teksten, foto's, illustraties en andere informatie op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Indien u deze wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, in welke vorm dan ook, dient u vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te bekomen, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
De website Because.eu kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de foto's die op de pagina van de organisatie worden gepubliceerd. Zorg ervoor dat de gepubliceerde foto's vrij zijn van auteursrechten of dat u de auteursrechten betaalt indien van toepassing.

De site kan de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.

Heb je vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via
[email protected].