Is dit jouw organisatie? Klik hier om te registreren

Wil je deze organisatie steunen?Klik hier

Over deze organisatie

Missies

Bewerkt door organisatie

Kunst­hal Gent is een expe­ri­men­teel kruis­punt voor de pre­sen­ta­tie en ont­wik­ke­ling van heden­daag­se kunst, sinds 2018 geves­tigd in een monu­men­taal veer­tien­de-eeuws kar­me­lie­ten­kloos­ter in het cen­trum van Gent.

In het week­end is Kunst­hal Gent een ten­toon­stel­lings­ruim­te. Op werk­da­gen is het een werk­plek voor kun­ste­naars en artis­tie­ke orga­ni­sa­ties, maar vin­den er ook publie­ke acti­vi­tei­ten plaats: van lezin­gen en work­shops tot scree­nings en performances.

In Kunst­hal Gent ont­moe­ten ver­schil­len­de artis­tie­ke spe­lers en dis­ci­pli­nes in de kun­sten elkaar. Opko­men­de, geves­tig­de, loka­le en inter­na­ti­o­na­le namen zijn er te gast: zij pre­sen­te­ren er hun werk in ten­toon­stel­lin­gen of ont­wik­ke­len er hun artis­tie­ke praktijk.

Contact

  Bewerkt door organisatie
  Adres

  Lange Steenstraat 14
  Gent 9000
  België

  Official Source
  Afkomstig van officiële bronnen
  Adres

  6 Vrouwebroersstraat
  Gent 9000
  België

  In beeld

  Bewerkt door organisatie

  Aantal & Vestiging(en)

  Afkomstig van officiële bronnen

  Ondernemingsnummer

  0699661196

  Juridische Vorm

  Non-profit organisatie

  Status

  Active

  Datum van creatie

  05/07/2018

  Hoofdkantoor

  Activiteiten

  Afkomstig van officiële bronnen

  Financiën & Werkgelegenheid

  Werkgelegenheid

   Bewerkt door organisatie
   Voltijds equivalent
   6
   Volunteers
   50
   Op zoek naar vrijwilligers?
   Ja
   Official Source
   Afkomstig van officiële bronnen
   Voltijds equivalent
   5 - 9

   Projects

   Bewerkt door organisatie

   Endless Exhibition

   Kunst­hal Gent expe­ri­men­teert met nieu­we manie­ren van omgaan met kunst­wer­ken en kun­ste­naars en ging daar­voor onder ande­re in 2018 in gesprek met de Ame­ri­kaan­se ten­toon­stel­lings­ma­ker Prem Kris­h­na­murt­hy. Zijn radi­ca­le voor­stel om alle ten­toon­stel­lin­gen per­ma­nent te maken, wordt in Kunst­hal Gent op zijn haal­baar­heid getest.

   ‘End­less Exhi­bi­ti­on’ is een cura­to­ri­eel-mani­fest-als-veel­vor­mig-kunst­werk van Prem Kris­h­na­murt­hy dat de over­pro­duc­tie, mas­sa­con­sump­tie en vluch­ti­ge aan­dachts­span­ne van de hui­di­ge kunst­we­reld in kaart brengt. In de pro­gram­ma­lijn wor­den cura­to­ren en kun­ste­naars uit­ge­no­digd om een toe­voe­ging te ont­wik­ke­len aan een ten­toon­stel­ling zon­der eind­da­tum. Nieu­we toe­voe­gin­gen zor­gen steeds voor druk op de bestaan­de situ­a­tie. Het gesprek over hoe het nieu­we zich tot het bestaan­de werk ver­houdt, is daar­door steeds ook een gesprek met alle betrok­ken kun­ste­naars. Deze aan­pak werpt actu­e­le vra­gen op over ruim­te, ver­spil­ling, arbeid en de toe­kom­sti­ge geschie­de­nis­sen. Tege­lij­ker­tijd stelt het de auto­no­mie van afzon­der­lij­ke kunst­wer­ken in vraag.

   In Krishnamurthy’s eigen woor­den uit een noti­tie van 1999: “[Prin­ci­pe] 5: terug­keer van het pro­ject — het pro­ject zou nooit klaar moe­ten zijn — het zou altijd moe­ten uit­no­di­gen tot toe­voe­gin­gen, her­o­ver­we­gin­gen, opnieuw contextualiseren.”

   Wil je deze organisatie steunen?

   In Kunst­hal Gent gelo­ven we dat samen­wer­king, col­lec­ti­vi­teit en gelijk­waar­dig­heid het ver­schil maken. We zijn een plek waar nieu­we idee­ën en ini­ti­a­tie­ven groei­en in de ont­moe­ting tus­sen kun­ste­naars, col­lec­tie­ven en geën­ga­geer­de bezoe­kers. En ook jij kunt hier deel van uit­ma­ken! Met jouw bij­dra­ge ver­rijk en steun je onze dyna­mi­sche gemeen­schap en ont­dek je de wer­king van bin­nen­uit. Steun ons en word bond­ge­noot. Want Kunst­hal Gent maken we samen.

   Meer weten? Klik gauw hier

   Is dit jouw organisatie?

   Klik hier om te zien hoe u uw pagina kunt bewerken